Ny rapport om barns och ungas kulturvanor

Vad gör barn och unga på sin fritid? Vilka intressen har de?
I sin senaste rapport från oktober i år, undersöker Myndigheten för kulturanalys barns och ungas kulturaktiviteter. Rapporten är den första som Kulturanalys publicerar om barn och ungas kulturvanor i Sverige. Under 2016 och 2017 har man genomfört en nationell undersökning riktad mot barn och unga i samarbete med Statistiska centralbyrån och i samverkan med sex regioner i landet. ”Undersökningen behandlar i vilken utsträckning barn och unga deltar i, utför eller tar del av olika kulturaktiviteter på framför allt fritiden”, står det i rapportens förord, ”samt vilka upplevda hinder för att delta i kulturaktiviteter som finns”.

Rapporten tar också upp skillnader mellan olika grupper avseende ålder, kön, föräldrars utbildning och utländsk bakgrund. Och vad gäller bibliotek och läsning så visar rapporten bland annat på betydande skillnader i hur barn med svensk och utländsk bakgrund använder bibliotek.

Syftet med undersökningen är att bidra till ökad kunskap om barn och ungas kulturvanor och ge underlag för den nationella politiken, samt och förstås, ge underlag till den lokala politiken i de sex samverkande regionerna.

Spana in rapporten här och särskilt sidorna 22-24 som rör bibliotek och läsning.

Barns och ungas kulturaktiviteter