Webbsändning från SKL om förslagen till nationell biblioteksstrategi – en väl använd timme

Den 23 augusti sände Sveriges kommuner och landsting, SKL ett webbinarium om utkastet till förslag om den nationella biblioteksstrategin. Syftet var att ge en överblick över förslagen och berätta om de synpunkter som SKL har på förslagen. Dessa ska vara ett stöd i de yttranden och synpunkter som kommuner och regioner själva vill lämna när det gäller den nationella biblioteksstrategin.

Som bibliotekschef, politiker med ansvar för bibliotek eller biblioteksmedarbetare får du en översiktlig genomgång av förslagen och en bild av SKL:s synpunkter på dem i webbsändningen. Det är väl använd tid.

Webbsändningen kommer att kunna ses i efterhand, åtminstone under ett par veckors tid. Du hittar den här.

Som ett ytterligare stöd har SKL även sammanställt ett diskussionsunderlag kring förslagen.

Nationell biblioteksstrategi – lansering av förslag

Demokrati

Nu har den nationella biblioteksstrategin publicerat Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi . Det är ett utkast till förslag för en strategi som ska uttrycka en långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksteksverksamheten i Sverige. Den ska lämna förslag som ökar biblioteksväsendets möjligheter att uppfylla bibliotekslagen.

Man delar in sitt utkast i 6 målområden. Det första är Demokrati, och det är överordnat de andra. Sedan följer Tillgänglighet, Utbildning, Läsning, Digitalisering och Infrastruktur. Inom varje område definieras hot, hinder, utmaninger, möjligheter och problem. Möjliga åtgärder och förslag till ansvarsfördelning lämnas också. Ett otippat, men intressant förslag är att biblioteken ska ingå i totalförsvaret: ”Biblioteken bör ha en viktig roll och ansvar som en unik, öppen samhällelig arena och en garant för en säker lina till korrekt information vid kris och krig” (sid. 9)

Läsning (2)Under sommaren och hösten sker dialog om förslagen. De presenteras på Biblioteksdagarna i Stockholm i maj och vid Bok & Bibliotek i Göteborg i september. Under hösten blir det konferenser på fem ställen i landet som ska ge tillfälle till dialog om innehållet. (Notera gärna redan nu den 10 oktober i Örebro).

Presentationen av förslaget skedde i Kalmar den 8 maj och kunde också följas på webben.  Läs mer om de olika rapporter som den nationella biblioteksstrategin har sammanställt. De är både värdefull omvärldsanalys och goda kunskapsöversikter och lägesbeskrivning. Du hittar dem på den nationella biblioteksstrategins blogg.

 

 

Vad du behöver veta om nationella biblioteksstrategin

Varför biblioteksstrategi?

Det ska finnas biblioteksverksamhet av hög kvalitet överallt i landet som uppfyller bibliotekslagens krav. Därför gav regeringen i juni 2015 Kungliga biblioteket i uppdrag att utforma en nationell biblioteksstrategi för Sverige.

Strategin ska omfatta hela det allmänna biblioteksväsendet. Kungliga biblioteket utformade ett upplägg och rekryterade Erik Fichtelius  som nationell samordnare för arbetet. Arbetet med nationell biblioteksstrategi ska slutredovisas senast 1 mars 2019.

 

Tillståndet i de svenska bibliotekenbiblioteksbild

Under hösten och vintern 2015-16 arbetade strategins sekretariat fram en lägesrapport om tillståndet i det svenska biblioteksväsendet. Man samlade in röster från biblioteksväsendet genom att delta i möten runt om i landet (här i Dalarna träffade utredarna Karin Linder och Krister Hansson bibliotekscheferna i februari 2016), genom depescher och skrivelser. Sekretariatet gjorde också studiebesök i de andra nordiska länderna och studerade deras biblioteksstrategier. Dessutom ställde man frågor i Facebookgruppen Nationell Biblioteksstrategi och fick svar från 1500 personer. Rapporten, som är avsedd för politiker och beslutsfattare avlämnades i maj 2016. Till lägesrapporten gjordes tre filmer från olika bibliotekstyper, Kista bibliotek i Stockholm, Hjulsbroskolans bibliotek i Linköping och Chalmers  tekniska högskolas bibliotek.

Digitalt lyft

Fortbilda landets folkbibliotekarier så att de kan hjälpa befolkningen i ett digitalt kompetenslyft! Det föreslog utredningen för en nationell biblioteksstrategi  i september 2016. Satsningen kallas ”Digitalt först med användaren i fokus”.  Regeringen föreslås satsa 25 miljoner kr årligen under en treårsperiod för att genomföra en bred satsning på digital kompetenshöjning för hela befolkningen. Regionbiblioteken föreslås få medel och uppdrag av Kungliga biblioteket för att genomföra kompetensutveckling av landets bibliotekarier. Om förslaget beviljas kommer medel att tillföras Kungliga biblioteket under 2018.

Fler filmer

I början av 2017 har strategin producerat tre filmer: en om sjukhusbibliotek, där vi följer med till Karlstad; en där du får se hur Luleå stadsbibliotek jobbar med minoritetsspråken och en där vi ser hur Malmö stadsbibliotek välkomnar nya svenskar.

Omvärldsanalys på djupet

I uppdraget ingår  att göra en fördjupad omvärldsanalys. Syftet är att belysa de utmaningar och möjligheter som biblioteksområdet står inför. Den tekniska omställningen, stora samhällsförändringar och förändrat medialt beteende ställer nya och fler krav på biblioteken och bibliotekarieyrket.
Därför behövs spaning och analys av hur det samhälle ser ut som biblioteken ska verka i. De stora gemensamma politiska besluten globalt och nationellt sträcker sig idag till 2030, t.ex. Agenda 2030. Vi har därför valt 2030 som visionsmål även för den nationella biblioteksstrategin. Tio skribenter ger sin bild av sitt område. Omvärldsanalysen överlämnas till Kultur- och demokratiministern den 13 september 2017.

Vill du veta mer om Läshundar?

Projektet Läshund ger läslust bjuder in till informationsträff i Falun den 16 november om läshundar. Bild på Läshund och flicka som läser

Runt om i världen har man sedan ett antal år tillbaka tagit hjälp av sk ”Läshundar” för att på ett effektivt sätt stödja och stimulera barn med läs- och/eller talsvårigheter, så de blir goda läsare.
När barnet har närkontakt och läser för en Läshund utsöndras hormonet Oxytocin hos barnet (fungerar även på vuxna). Oxytocin är mycket viktigt för vår sinnesstämning, det skapar lugn och harmoni i motsats till hormonet Kortisol som är kroppens flykt- och stresshormon.
Oxytocinet har inte bara korttidsverkan, efter att barnet haft en aktivitet som fått denna att utsöndra oxytocin, kommer detta hormon finnas kvar i kroppen under dagen och även påverka andra skolresultat.

När: 16 november klockan 15.00 – 17.00
Var: Falu Stadsbibliotek i mötesrummet Torstensson. (Du hittar rummet en trappa upp i Dalasamlingen)
Kostnad: Gratis
För vem: Skolledare, lärare, elevvårdsteam, föräldrar, föreningar som arbetar med barn med olika funktionsstörningar
Anmälan: Senast 10 november. Först till kvarn gäller. Till projektledarna bisse.falk@hotmail.com  eller Gunilla Ekberg tel 073-334 00 83

Program
14.15  Kaffe/The och smörgås
15.00  Bisse Falk, barnboksförfattare och hundinstruktör: Vad är en Läshund?- Tillfälle att ställa frågor
15.30 Gunilla Ekberg, specialpedagog: För vem gör Läshunden nytta? Vad innebär Läshunden för eleven? Hur går en lektion med Läshund till? Tillfälle att ställa frågor.
16.00 Ewa Bergstedt: Glittra, skolhund. Nyttan med hunden i skolan
16.15 Lena Främst: Uffe – en annan väg till läsinlärning
16.30 Hur går det med allergikerna i skolan om man tar in Läshundar?
16.50 Avslutning

Välkomna! Projektet Läshund ger Läslust inom Ludvika Brukshundklubb, med stöd av Landstinget Dalarna och Länsbibliotek Dalarna
genom projektledarna Bisse Falk och Gunilla Ekberg