Barn och unga

Barn och unga är en prioriterad grupp i Länsbibliotek Dalarnas arbete. I Dalarnas kultur-och bildningsplan 2019-2022 står att barnperspektivet ska vara utgångspunkt för vår verksamhet.

Länsbiblioteket har sedan många år en konsulenttjänst med barn och unga i fokus. Konsulenten ska vara ett stöd för barn- och ungdomsbibliotekarierna i Dalarna i deras arbete och även arbeta för samverkan och utbyte inom gruppen.

Länsbiblioteket ingår också i Region Dalarna Kultur och bildnings samverkansråd för barn- och ungdomsfrågor.

Vi arbetar långsiktigt och strategiskt med barnperspektivet. Det kan t.ex. innebära att utbilda bibliotekarier i Barnkonventionen. Eller att bidra till att utveckla bibliotekens aktiviteter och verksamheter för barn genom att analysera och reflektera tillsammans över vad som görs, och sätta det i relation till teori och forskning. Det kan också vara att kartlägga och utveckla kommunbibliotekens samarbete med barnhälsovården i länet kring små barns språkutveckling.

För att tillsammans diskutera och reflektera över frågor som rör barn och bibliotek erbjuder Länsbibliotek Dalarna fortbildning och studiedagar. Vi bjuder in till egna lärtillfällen eller tipsar om utbildningsträffar som ordnas på andra håll i landet. Vi läser, vi spanar efter ny forskning och nya projekt; vi delar med oss av våra egna idéer och andras erfarenheter.


I Bibliotekslagen § 8 står det att ”folkbiblioteken ska arbeta för att främja barns språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras behov och förutsättningar.”

Sverige har skrivit under FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen. Det innebär att vi – som land och i alla instanser och grenar av samhället – alltid ska ha barnens bästa för ögonen när vi fattar beslut som rör dem. När Barnkonventionen blir svensk lag 2020 innebär detta att alla instanser i samhället som arbetar med barn och unga enligt lag ska utgå från barnkonventionen som helhet i alla beslut som rör barn.