Biblioteksutveckling

Länsbiblioteket är Region Dalarnas regionala biblioteksverksamhet. Länsbiblioteket ska främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller länets folkbibliotek samt samverka med regionala och nationella aktörer på kultur-, bildnings- och biblioteksområdet. Den regionala biblioteksverksamheten arbetar strategiskt med biblioteksutveckling genom stöd till kommunbiblioteken. Utgångspunkterna är folkbibliotekens/kommunernas behov, Dalarnas kultur- och bildningsplan 2019-2022 och bibliotekslagen.

Syftet med den regionala biblioteksverksamheten är att Dalarnas invånare ska få jämlik tillgång till biblioteksverksamhet av hög kvalitet. Barnperspektivet ska vara utgångspunkt för
verksamheten. Länsbiblioteket verkar för barn och unga bland annat genom särskilt stöd till barnbiblioteken. Länsbibliotek Dalarna ska vara en aktiv och drivande samarbetspart regionalt och nationellt. Målet är att vara ett gott och relevant stöd för biblioteksutvecklingen i kommunerna. Framgångsfaktorer för verksamheten är förhållningssätt som kännetecknas av utvecklingsfokus, dialog och nätverk samt utvärdering, omprövning och kritisk granskning. Länsbiblioteket ska vara en lärande organisation.