Digitalt först

Kungliga biblioteket har fått i uppdrag av regeringen att under 2018-2020 ”nationellt samordna och finansiera en satsning på de regionala biblioteksverksamheterna som kompetens- och utvecklingsnoder. Satsningen innebär i sin tur att de regionala biblioteksverksamheterna samordnar en utbildning av landets folkbibliotekarier för en digital kunskapshöjning.”

Satsningen bygger på det förslag som lades av den nationella biblioteksstrategin: Digitalt först med användaren i fokus.

Kerstin Olsson, tidigare regionbibliotekarie i Östergötland, kommer att vara nationell projektledare och Eleonor Grenholm, bibliotekskonsulent vid Regionbibliotek Uppsala, samordnare för de regionala biblioteksverksamheternas arbete.

Självskattningstest

Med anledning av det nationella kompetenslyftet finns nu ett självskattningstest kring digitala kompetenser, som är särskilt framtaget för biblioteksmedarbetare. Testet består av 24 påståenden som du kan ta ställning till på en sjugradig skala.

Testet tar bara cirka 10 minuter att göra, så gör det redan idag!

Testet har strukturerats utifrån EU:s ramverk för digital kompetens, Digital Competence Framework for citizens, och är grupperat runt fem områden:

  1. Analysera och bearbeta data och information
  2. Kommunikation och samarbete
  3. Skapa digitalt innehåll
  4. Säkerhet
  5. Problemlösning

Självskattningstestet kan sägas ha syften på flera nivåer:

  1. Individuell nivå: Det konkretiserar vad digital kompetens egentligen är och ger dig en individuell bild av dina styrkor och förbättringsområden.
  2. På arbetsplatsnivå: I bakgrundsfrågorna ombeds du ange den kommun du är yrkesverksam i. På så sätt är det möjligt att göra en arbetsplatsanalys och använda det som ett underlag för att diskutera prioriteringar vad gäller kompetens- och verksamhetsutveckling.
  3. På nationell nivå: Den totala datan från självskattningstestet kommer att utgöra ett underlag för prioriteringar kring de gemensamma lärresurser som kommer tas fram inom Digitalt först. Vill du att dina behov ska synas i den nationella analysen behöver du göra testet innan 8 april.

Det är Regionbibliotek Uppsala som har tillgång till datan. Lokal anonymiserad data kommer att distribueras till Kultur i Väst (och andra regionala biblioteksverksamheter) som ansvarar för analys, bearbetning och distribution till respektive bibliotek. Ingen obearbetad data kommer att distribueras tillbaka till biblioteken.

Har du frågor om detaljer i testet, hur datan hanteras etc. kontakta Eleonor Grenholm, eleonor.grenholm@regionuppsala.se. Om du har frågor hur Länsbibliotek Dalarna kommer att jobba med resultatet av självskattningstestet, kontakta Per-Erik Wik,
per-erik.wik@regiondalarna.se