Digital delaktighet och MIK

Länsbiblioteket ska arbeta för att öka den digitala delaktigheten i Dalarna genom att:

• verka för ökat samarbete mellan bibliotek och folkbildning i frågan,
• verka för att fler aktörer i Dalarna deltar i den årliga e-medborgarveckan och Get
Online Week,
• fortbilda personal om MIK,
• fortsatt arbeta för perspektivet ”digitalt innanförskap” i den regionala digitala agendan,
• arbeta för att synliggöra bibliotekens roll för medborgarnas digitala delaktighet i
beslutsfattares ögon.