Samverkan

Länsbiblioteket ska stödja, uppmuntra och initiera samverkan genom att:

• arbeta aktivt i det regionala samverkansrådet för barn- och ungdomsfrågor,
• stödja samverkansprojekt mellan länets biblioteksverksamheter,
• i samarbete med Dalarnas Bildningsförbund initiera och stödja samverkan mellan
biblioteksverksamheter och folkbildning,
• stödja samverkan mellan bibliotek och regionala kulturverksamheter,
• ta initiativ till ett samverkansråd med representanter för alla typer av bibliotek i länet.