Bibliotekskonsulent för samordning och utveckling av bibliotekssamverkan, Länsbibliotek Dalarna

foten

Välkommen att söka tjänsten som bibliotekskonsulent för samordning och utveckling av bibliotekssamverkan i Dalarna.

Arbetsuppgifter
Länsbibliotek Dalarna är en del av Landstinget Dalarnas Kultur- och bildningsförvaltning. Vi arbetar med barnkonventionen som grund och med bibliotekens demokratiska uppdrag för ögonen.

Nu söker länsbiblioteket en bibliotekskonsulent som ska ansvara för vårt arbete med bibliotekssamverkan i Dalarna.

Ditt uppdrag är att bidra till förverkligandet av Dalarnas kommunbiblioteks projekt om bibliotekssamverkan. Genom denna samverkan stärker biblioteken demokratin i Dalarna och invånarnas rätt till information, kunskap och kultur. Samverkan säkrar fortsatt utveckling av biblioteken och ger bättre användning av gemensamma resurser.

Du arbetar nära kommunbiblioteken och förverkligar bibliotekssamverkan som ett medel för utveckling. Du leder arbetsgrupper av bibliotekspersonal i projektet och stödjer bibliotekscheferna i förändringsarbetet som bibliotekssamverkan innebär.
Du omvärldsbevakar och nätverkar med andra bibliotekssamarbeten i landet.

En förstudie slutfördes 2017 och projektfasen inleds 2018. Till att börja med samordnar du införandet av projektet. Sedan blir du den som koordinerar och stimulerar utvecklingsarbetet. Du ansvarar också för att hålla i uppföljning och kvalitet inom bibliotekssamarbetet. I ditt arbete ska du skriva och prata inför grupper och kommunicera i digitala kanaler.

Som konsulent har du rollen som samordnare, stödjare och utvecklare. Du är en del av arbetslaget på Länsbibliotek Dalarna. Tillsammans med kollegorna leder du processer, omvärldsbevakar och stödjer biblioteken i utvecklingsfrågor.

Arbetet som bibliotekskonsulent innebär en hel del resande, främst inom länet, men även i övriga Sverige. Övernattningar förekommer i samband med tjänsteresor.
Tjänsten är placerad i Falun.

Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap, bibliotekarieexamen eller annan akademisk utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig och relevant.

Vi vill att du är bra på att leda och samordna och att du gärna delar med dig av dina kunskaper och får människor engagerade. Du är öppen och inkluderande och kan både ge och be om hjälp. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Förståelse för villkoren för folkbibliotekens arbete är meriterande.

Körkort B behöver du ha i vårt vidsträckta län.

Anställningens omfattning
Tillsvidareanställning 100 %. Månadslön. Placeringsort Falun.
Tillträde i september 2018 eller enligt överenskommelse.

Ansökan
Ansökan senast 2018-06-08.
Sök tjänsten här: Landstinget Dalarna

Intervjuer kommer att ske under vecka 25.

Kontakt: Maria Törnfeldt, länsbibliotekschef maria.a.tornfeldt@ltdalarna.se , 072-143 80 37
För DIK: Daniel Sundgren, daniel.sundgren@ltdalarna.se
tel. 023-49 28 44
För Vision Margareta Nordman, vision.falun@ltdalarna.se
tel. 023- 49 08 50

 

Nationell biblioteksstrategi – lansering av förslag

Demokrati

Nu har den nationella biblioteksstrategin publicerat Från ord till handling – på väg mot en nationell biblioteksstrategi . Det är ett utkast till förslag för en strategi som ska uttrycka en långsiktig vilja att behålla och utveckla biblioteksteksverksamheten i Sverige. Den ska lämna förslag som ökar biblioteksväsendets möjligheter att uppfylla bibliotekslagen.

Man delar in sitt utkast i 6 målområden. Det första är Demokrati, och det är överordnat de andra. Sedan följer Tillgänglighet, Utbildning, Läsning, Digitalisering och Infrastruktur. Inom varje område definieras hot, hinder, utmaninger, möjligheter och problem. Möjliga åtgärder och förslag till ansvarsfördelning lämnas också. Ett otippat, men intressant förslag är att biblioteken ska ingå i totalförsvaret: ”Biblioteken bör ha en viktig roll och ansvar som en unik, öppen samhällelig arena och en garant för en säker lina till korrekt information vid kris och krig” (sid. 9)

Läsning (2)Under sommaren och hösten sker dialog om förslagen. De presenteras på Biblioteksdagarna i Stockholm i maj och vid Bok & Bibliotek i Göteborg i september. Under hösten blir det konferenser på fem ställen i landet som ska ge tillfälle till dialog om innehållet. (Notera gärna redan nu den 10 oktober i Örebro).

Presentationen av förslaget skedde i Kalmar den 8 maj och kunde också följas på webben.  Läs mer om de olika rapporter som den nationella biblioteksstrategin har sammanställt. De är både värdefull omvärldsanalys och goda kunskapsöversikter och lägesbeskrivning. Du hittar dem på den nationella biblioteksstrategins blogg.

 

 

Lotta Geffenblad tilldelad Ottilia Adelborgpris

Författaren, konstnären och illustratören har bland annat gjort barnböckerna om Prick och Fläck, Betty mitt i natten och böckerna om Aston. Det är eleverna i årskurs tre i Gagnefs kommun som röstat fram pristagaren. Ur motiveringen kan man bland annat läsa följande: ”Geffenblad är en egensinnig bilderboksskapare som påminner oss om livets komplexitet och om fantasins outgrundliga kraft”.

Ottilia Adelborg-priset, med syftet att lyfta fram ett kvinnligt konstnärskap, tilldelas en barnboksillustratör som verkar i Ottilia Adelborgs anda. Priset, som består av 20 000 kr och ett diplom med Adelborgmotiv, utdelas av Gagnefs kommun vartannat år den 6 december – årsdagen av Ottilias födelse. En jury nominerar tre illustratörer varav en pristagare röstas fram av kommunens tredjeklassare. Priset instiftades av Gagnefs kommun år 2000.

KB startar förstudie kring nationella digitala bibliotekstjänster

Förstudien kommer att utreda förutsättningarna och ta fram en plan för att i samverkan med bibliotek och andra aktörer bygga en nationell digital bibliotekstjänst riktad till i första hand allmänheten. Syftet är att öka tillgängligheten till ett brett utbud av litteratur, kulturarv och andra medieresurser på lika villkor i hela Sverige.

Förstudiens slutrapport ska beskriva olika scenarios med en analys av nödvändiga åtgärder, deras konsekvenser, effekter och kostnader. Rapporten ska utgöra underlag till nationella biblioteksstrategin samt analysera och rekommendera hur KB ska arbeta vidare med nationella digitala bibliotekstjänster. Hänsyn ska tas till olika målgruppers och biblioteksslags skilda behov, och samtidigt sträva efter en god nationell samordning och service. Förstudien arbetar vidare utifrån redan genomförda utredningar och underlagsmaterial som gjorts till biblioteksstrategin.

Uppdraget pågår mellan april och december 2018 och leds av Jesper Klein, till vardags innovationschef på Myndigheten för tillgängliga medier, tillsammans med
Ewa Thorslund, tidigare direktör för Statens medieråd och författare.

Barnkonventionen ska bli svensk lag 2020

Regeringen föreslår att barnkonventionen förs in i svensk lag den 1 januari 2020. Förslaget grundar sig på en utredning som presenterades 2015 och en proposition läggs nu fram för riksdagen.

- Det är en väldigt viktig symbol man skickar, säger barn- och äldreminister Lena Hallengren (s).unicef flagga

Inför att lagen ska träda i kraft satsar regeringen på ett treårigt nationellt kunskapslyft om vad FN:s konvention om barnets rättigheter är och innebär, och ska även ta fram en vägledning om hur innehållet ska tolkas.

Förslaget om att göra barnkonventionen till lag har stött på tung kritik tidigare, bland annat från Lagrådet, som avstyrkt remissens förslag till lag och som hävdat att artiklarna är allmänt hållna och sägs inte passa för direkt tillämpning.

”Det är en bakvänd ordning att först inkorporera konventionen och därefter låta en utredning kartlägga hur konventionen behandlas i svenska lagstiftning och rättstillämpning samt analysera konventionsbestämmelsernas innebörd utifrån svenska förhållanden. En sådan utredning borde göras först och läggas till grund för bedömningen om konventionen bör inkorporeras.” (s. 4-5 i yttrande av Lagrådet kring Inkorporering av FN:s konventions om barnets rättigheter, 2017-09-06)

(läs Lagrådets hela yttrande här)

Men minister Lena Hallengren menar att om inte barnkonventionen blir lag kommer dess bestämmelser aldrig att få den kraft som behövs för att barn och ungas bästa ska gälla fullt ut.

FN:s barnrättskommission har också kritiserat Sverige för att vi inte lyckats tillgodose barns rättigheter fullt ut. Barns ekonomiska och sociala bakgrund har visat sig spela roll för vilket skydd och vilka rättigheter som barnet får ta del av, vilket UNICEF Sveriges program Christina Heilborn anser är helt oacceptabelt. Att barnkonventionen inte fått status som lag är något som FN:s Barnrättskommitté av skäl som ovan kritiserat.

Se reportage från Dagens Nyheter om regeringens förslag om barnkonventionen som svensk lag

Barnkonventionen och biblioteken

För folkbibliotekens del är det – utöver de fyra hörnprinciperna - kanske främst paragraferna 13, 17 och 31 i barnkonventionen som spelar roll. I dessa tre paragrafer står att  varje barn har rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter; att varje barn har rätt att få tillgång till information via t.ex. internet, radio och tv; att varje barn har rätt till lek, vila och fritid.

Frågor att alltid ha för ögonen vad gäller att tillvarata barns och ungdomars tankar, åsikter och behov, kan på bibliotek vara hur den fysiska biblioteksmiljön passar barn, vilket utrymme de får ta – kvadratmetermässigt och ljudnivåmässigt – och om barnen vistas i biblioteket på de vuxnas premisser och förutsättningar. Hur hittar ett barn i biblioteket, hur är det skyltat? Och hur hittar ett barn till biblioteket? Vad finns det som lockar på utsidan? Också vad gäller bibliotekskatalogen är det viktigt med ett barnperspektiv: hur söker och läser ett barn informationen? Har böckerna i katalogen bilder?

Illustration Pernilla Stalfeldt för Barnens Bibliotek
Illustration Pernilla Stalfeldt för Barnens Bibliotek

Att verkligen bemöda sig om att ta reda på vad barn och unga på bibliotek önskar och har behov av är en stor del av arbetet. Att ställa frågor direkt till barnen om vad de saknar eller tycker om, eller att planera och bjuda in till fokusgrupper är några sätt. Eller, varför inte använda oss av s.k. UX, User Experience? Att sätta upp en åsiktstavla, lägga fram papper och penna för att skriva ett brev till biblioteket; Work Like A Patron (WLAP) – ta på dig mockasinerna och gå i barnets fotspår en dag – hur är det att vara barn på biblioteket?